Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

a) phương trình có 2 nghiệm phân biệt; b) hệ phương trình c

a) phương trình có 2 nghiệm phân biệt; b) hệ phương trình c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn