Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

a) S=4;12 b) (x;y)=(3;-2)

a) S=4;12 b) (x;y)=(3;-2)

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn