Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

a) Tìm số tự nhiên n biết rằng: 3n + 2 chia hết cho n - 1. b) Cho bốn đường thẳng phân biệt xx';yy'

a) Tìm số tự nhiên n biết rằng: 3n + 2 chia hết cho n - 1. b) Cho bốn đường thẳng phân biệt xx';yy'

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

a) Tìm số tự nhiên (n) biết rằng: (3n + 2) chia hết cho (n - 1).

b) Cho bốn đường thẳng phân biệt (xx',;,,yy',;,,zz') và (tt') cắt nhau tại O. Lấy (4) điểm, (5) điểm, (6) điểm, (7) điểm phân biệt khác điểm (O) lần lượt thuộc bốn đường thẳng trên sao cho trong (3) điểm bất kỳ, mỗi điểm thuộc một đường thẳng khác nhau đều không thẳng hàng. Trên hình vẽ có bao nhiêu tia? Qua hai điểm vẽ được một đường thẳng, hỏi có thể vẽ được tất cả bao nhiêu đường thẳng?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

a) Ta có: (3n + 2 = 3n - 3 + 5 = 3.(n - 1) + 5)

Khi đó: ((3n + 2):(n - 1) = frac{{3.(n - 1)}}{{n - 1}} + frac{5}{{n - 1}} = 3 + frac{5}{{n - 1}},,,,,,,,,,,,,,,(n ne 1)).

Để (3n + 2) chia hết cho (n - 1) thì (5) phải chia hết cho (n - 1), suy ra (n - 1 in ) Ư((5))

Ư(left( 5 right) = left{ { pm 1;{rm{ }} pm {rm{5}}} right})

Ta có bảng sau:

Vì  n là số tự nhiên nên (n in {rm{{ 0;}},,2;,,6{rm{} }}).
Vậy để (3n + 2) chia hết cho (n - 1) thì (n in {rm{{ 0;}},,2;,,6{rm{} }}).

b) +) Trên bốn đường thẳng phân biệt (xx',;,,yy',;,,zz') và (tt') có số điểm phân biệt tương ứng là (5,;,,6,;,,7,;,,8)

( Rightarrow ) Số tia lần lượt tương ứng là (10,;,,12,;,,14,;,,16)

( Rightarrow ) Tổng số tia cần tìm là:      (10,, + ,12,, + ,,14,, + ,16 = 52) tia.

+) Tổng số điểm phân biệt là: (4 + 6 + 7 + 8 + 1 = 23) (điểm)

Qua (2) điểm vẽ được (1) đường thẳng nên ta có số đường thẳng là:

                        (23.22:2 = 253) (đường thẳng)

+) Mặt khác, số các điểm thẳng hàng là (5,;,,6,;,,7,;,,8) nên số các đường thẳng trùng nhau là (10,;,,15,;,,21,;,,28).

Số đường thẳng cần tìm là:

                        (235 - 10 - 15 - 21 - 28 + 4 = 183) (đường thẳng)

Chọn B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 6 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn