Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

A “Tổng số chấm xuất hiện trong hai lần gieo nhỏ hơn 6

A “Tổng số chấm xuất hiện trong hai lần gieo nhỏ hơn 6

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

A: “Tổng số chấm xuất hiện trong hai lần gieo nhỏ hơn 6”.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Liệt kê các phần tử.

Giải chi tiết:

Gieo một con súc sắc hai lần ( Rightarrow nleft( Omega  right) = {6^2} = 36).

A: “Tổng số chấm xuất hiện trong hai lần gieo nhỏ hơn 6”.

( Rightarrow A = left{ begin{array}{l}
left( {1;1} right);left( {1;2} right);left( {1;3} right);left( {1;4} right);\
left( {2;1} right);left( {2;2} right);left( {2;3} right);\
left( {3;1} right);left( {3;2} right);\
left( {4;1} right)
end{array} right} Rightarrow nleft( A right) = 10)

( Rightarrow Pleft( A right) = dfrac{{nleft( A right)}}{{nleft( Omega  right)}} = dfrac{10}{{36}} = dfrac{5}{18}).

Ý kiến của bạn