Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

a) tung độ của điểm A là 1 số âm b) m > 2

a) tung độ của điểm A là 1 số âm b) m > 2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn