Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

a Viết biểu thức tính động năng của một vật Nêu đơn vị

a Viết biểu thức tính động năng của một vật Nêu đơn vị

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

a) Viết biểu thức tính động năng của một vật? Nêu đơn vị của các đại lượng trong biểu thức.

b) Một ô tô đang chuyển động với tốc độ (36km/h) thì tăng tốc và sau một thời gian đạt tốc độ (54km/h). Hỏi động năng ô tô đã tăng bao nhiêu lần?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Động năng là dạng năng lượng của một vật có được do nó đang chuyển động và được xác định theo công thức: ({W_d} = dfrac{1}{2}m{v^2})

Giải chi tiết:

a) Biểu thức tính động năng: ({W_d} = dfrac{1}{2}m{v^2})

Đơn vị của các đại lượng trong biểu thức:

+ (m) có đơn vị kilogam (kg)

+ (v) có đơn vị là m/s

+ ({W_d}) có đơn vị là Jun (J)

b) Ta có: (left{ begin{array}{l}{v_1} = 36km/h = 10m/s\{v_2} = 54km/h = 15m/send{array} right.)

(begin{array}{l} Rightarrow left{ begin{array}{l}{W_{d1}} = dfrac{1}{2}mv_1^2 = dfrac{1}{2}m{.10^2}\{W_{d2}} = dfrac{1}{2}mv_2^2 = dfrac{1}{2}m{.15^2}end{array} right.\ Rightarrow dfrac{{{W_{d2}}}}{{{W_{d1}}}} = dfrac{{{{15}^2}}}{{{{10}^2}}} = 2,25 Rightarrow {W_{d2}} = 2,25{W_{d1}}end{array})

Vậy động năng của ô tô đã tăng 2,25 lần.

Ý kiến của bạn