Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

a) x = 1, x = -5 b) m = 1

a) x = 1, x = -5 b) m = 1

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn