Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

a) x =3 b) (x;y) = (5;6) c) m > -8 d) 40km/h

a) x =3 b) (x;y) = (5;6) c) m > -8 d) 40km/h

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn