Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

a) x = căn5 b) x=-3/2; x = 3/2 c) (x;y)=(2;-1) d) x=-8;x=2

a) x = căn5 b) x=-3/2; x = 3/2 c) (x;y)=(2;-1) d) x=-8;x=2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn