Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

According to paragraph 2 in Nepal girls from needy fami

According to paragraph 2 in Nepal girls from needy fami

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

According to paragraph 2, in Nepal, girls from needy families _______.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu – chi tiết

Giải chi tiết:

Theo đoạn 2, ở Nepal, các cô gái từ các gia đình nghèo khó ____.

A. đóng một vai trò quan trọng trong việc củng cố tài chính gia đình của họ

B. có thể kết hôn muộn hơn hai năm so với các cô gái trong gia đình nghèo

C. bị buộc thôi học vì bố mẹ không có tiền

D. phải kết hôn sớm hơn các cô gái trong gia đình giàu có

Thông tin: Girls from the wealthiest families marry 2 years later than those from the poorest, …

Tạm dịch: Những cô gái thuộc các gia đình giàu nhất kết hôn muộn hơn 2 năm so với những cô gái thuộc nhóm nghèo nhất, …

Chọn D.

Ý kiến của bạn