Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

According to the passage which of the following is TRUE

According to the passage which of the following is TRUE

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

According to the passage, which of the following is TRUE?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu – chi tiết

Giải chi tiết:

Theo đoạn văn, điều nào sau đây là ĐÚNG?

A. Ảnh hưởng của việc tiêu thụ nhựa hiện nay đối với môi trường là không thể giải quyết được.

B. Đối với vấn đề tái chế, vì các chính phủ đã làm đủ, đã đến lúc chúng ta, những người bình thường, đóng vai trò của mình.

C. Chúng ta sẽ biết điều gì xảy ra với rác thải nhựa không được tái chế sau khi xem A Plastic Ocean.

D. A Plastic Ocean cũng nghiên cứu những gì chúng ta có thể làm để đảo ngược thủy triều thành dòng điện.

Thông tin: We live in a world full of plastic, and only a small proportion is recycled. What happens to all the rest? This is the question the film A Plastic Ocean answers.

Tạm dịch: Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy nhựa, và chỉ một tỷ lệ nhỏ được tái chế. Điều gì xảy ra với tất cả những đồ vật từ nhựa còn lại? Đây là câu hỏi mà bộ phim A Plastic Ocean trả lời.

Chọn C.

Ý kiến của bạn