Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

According to the second paragraph a useful theory is on

According to the second paragraph a useful theory is on

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

According to the second paragraph, a useful theory is one that helps scientists to ______


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu – chi tiết

Giải chi tiết:

Theo đoạn thứ 2, một lý thuyết hữu ích là một lý thuyết giúp các nhà khoa học ______

A. tìm lỗi trong các thí nghiệm trong quá khứ.

B. công bố những phát hiện mới.

C. quan sát các sự kiện.

D. đưa ra dự đoán.

Thông tin: A useful theory, in addition to explaining past observations, helps to predict events that have not as yet been observed.

Tạm dịch: Một lý thuyết hữu ích, ngoài việc giải thích những quan sát trong quá khứ thì còn giúp dự đoán những sự kiện chưa được quan sát.

Chọn D.

Ý kiến của bạn