Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

After the fire we were determined to pick up the pieces

After the fire we were determined to pick up the pieces

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

After the fire we were determined to pick up the pieces and get the business back its feet.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn