Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

After you it automatically connects you to all the peo

After you it automatically connects you to all the peo

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

After you _____, it automatically connects you to all the people in your address book who also are using WhatsApp.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn