Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ai đứng đầu nhà nước Văn Lang Hùng Vương Thục Phán Lạc

Ai đứng đầu nhà nước Văn Lang Hùng Vương Thục Phán Lạc

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ai đứng đầu nhà nước Văn Lang?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 6, trang 36.

Giải chi tiết:

Hùng Vương là người đứng đầu nhà nước Văn Lang.

Chọn: A

Ý kiến của bạn