Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Air-conditioning was found useful in factories as it c

Air-conditioning was found useful in factories as it c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Air-conditioning was found useful in factories as it _____.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu – chi tiết

Giải chi tiết:

Điều hòa không khí đã được thấy là hữu ích trong các nhà máy vì nó _____.

A. tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng

B. nâng cao năng suất

C. làm cho mức độ cao hơn

D. làm nhiệt độ ngừng giảm

Thông tin: Before long, however, they realized that air-conditioning was also useful on the factory floor, as it resulted in higher production levels.

Tạm dịch: Tuy nhiên, trước đó không lâu, họ đã nhận ra rằng điều hòa không khí cũng rất hữu ích cho công nhân, bởi vì nó làm năng suất cao hơn.

Chọn B.

Ý kiến của bạn