Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

All candidates will be treated equally of their age o

All candidates will be treated equally of their age o

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

All candidates will be treated equally, _______ of their age or backgrounD.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Ý kiến của bạn