Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

All of Jack’s friends fun at the concert right now are

All of Jack’s friends fun at the concert right now are

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

All of Jack’s friends ________ fun at the concert right now.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn