Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

All of my classmates are always willing to support me w

All of my classmates are always willing to support me w

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

All of my classmates are always willing to support me whenever I am in trouble.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng cơ bản

Giải chi tiết:

willing (adj): sẵn lòng

A. reluctant (adj): miễn cưỡng

B. ready (adj): sẵn sàng

C. likely (adj): có khả năng

D. obliged (adj): có nghĩa vụ

=> willing = ready

Tạm dịch: Tất cả các bạn cùng lớp của tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ tôi bất cứ khi nào tôi gặp khó khăn.

Chọn B.

Ý kiến của bạn