Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

All the guests were singing having a good time All wer

All the guests were singing having a good time All wer

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

All the guests were singing. ________ having a good time.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

All: tất cả

Every + N: mọi

Everyone: mọi người

Someone: ai đó

Tạm dịch: Tất cả các khách mời đang hát. Mọi người đã có một khoảng thời gian vui vẻ.

Chọn C.

Ý kiến của bạn