Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Although Jane is a newcomer she gets with her colleagu

Although Jane is a newcomer she gets with her colleagu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Although Jane is a newcomer, she gets _______ with her colleagues in the department.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn