Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Although the UK is an urban society more and more peopl

Although the UK is an urban society more and more peopl

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Although the UK is an urban society, more and more people are choosing to relocate to the ________.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn