Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Âm mưu cơ bản của “Chiến tranh đặc biệt” mà Mĩ áp dụng ở miề

Âm mưu cơ bản của “Chiến tranh đặc biệt” mà Mĩ áp dụng ở miề

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Âm mưu cơ bản của “Chiến tranh đặc biệt” mà Mĩ áp dụng ở miền Nam Việt Nam là gì?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn