Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Âm thanh không truyền được trong môi trường nào dưới đâ

Âm thanh không truyền được trong môi trường nào dưới đâ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Âm thanh không truyền được trong môi trường nào dưới đây?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Chất rắn, lỏng, khí là những môi trường có thể truyền được âm.


Chân không không thể truyền được âm.

Giải chi tiết:

Âm thanh không truyền được trong môi trường chân không.

Chọn A.

Ý kiến của bạn