Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Amino axit X có công thức CH3-CHNH2-COOH Tên gọi của X

Amino axit X có công thức CH3-CHNH2-COOH Tên gọi của X

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Amino axit X có công thức CH3-CH(NH2)-COOH. Tên gọi của X là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào lý thuyết về amino axit.

Giải chi tiết:

Tên gọi của amino axit X có công thức CH3-CH(NH2)-COOH là alanin.

Đáp án D

Ý kiến của bạn