Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ancol X (MX = 76) tác dụng với axit cacboxylic Y

Ancol X (MX = 76) tác dụng với axit cacboxylic Y

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ancol X (MX = 76) tác dụng với axit cacboxylic Y thu được hợp chất Z mạch hở (X và Y đều chỉ có một loại nhóm chức). Đốt cháy hoàn toàn 17,2 gam Z cần vừa đủ 14,56 lít khí O2 (đktc), thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ số mol tương ứng là 7 : 4. Mặt khác, 17,2 gam Z lại phản ứng vừa đủ với 8 gam NaOH trong dung dịch. Biết Z có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Số công thức cấu tạo của Z thỏa mãn là 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đốt cháy hoàn toàn 17,2 gam Z cần vừa đủ 14,56 lít khí O2  (đktc),

thu được COvà H2O theo tỉ lệ số mol tương ứng là 7 : 4.

            => mCO2 + mH2O = mZ + mO2     => nCO2 = 0,7 mol và nH2O =0,4 mol

                  4nCO2 = 7nH2O

=> nO(Z)=0,5 mol  => C : H : O = 0,7 : 0,8 : 0,5 = 7 : 8 : 5 => Z là C7H8O5.( Z có 1 nhóm COO , 1 nhóm COOH , 1 nhóm  OH)

Vì MX = 76 =>X là C3H6(OH)2 => Y là (CCOOH)2

 

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn