Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Anđehit X có tỉ khối hơi so với H2 bằng 36 Số công thức

Anđehit X có tỉ khối hơi so với H2 bằng 36 Số công thức

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Anđehit X có tỉ khối hơi so với H2 bằng 36. Số công thức cấu tạo có thể có của anđehit X là 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

- Tính khối lượng mol của anđehit.


- Xét các trường hợp:


+ Nếu X là anđehit đơn chức RCHO ⟹ R


+ Nếu X là anđehit 2 chức R'(CHO)2 ⟹ R'

Giải chi tiết:

MX = 36 . 2 = 72 (g/mol)

+ Nếu X là anđehit đơn chức RCHO → R + 29 = 72 → R = 43 (C3H7-)

            CH3-CH2-CH2-CHO

            CH3-CH(CH3)-CHO

+ Nếu X là anđehit 2 chức R'(CHO)2 → R' + 29.2 = 72 → R' = 14 (-CH2-)

            OHC-CH2-CHO

Vậy có 3 anđehit thỏa mãn.

Chọn A.

Ý kiến của bạn