Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ankan không thể tham gia phản ứng nào Phản ứng thế Phản

Ankan không thể tham gia phản ứng nào Phản ứng thế Phản

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ankan không thể tham gia phản ứng nào?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của ankan.

Giải chi tiết:

Ankan không thể tham gia phản ứng oxi hóa không hoàn toàn.

Đáp án D

Ý kiến của bạn