Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ankan X có công thức cấu tạo như sau Tên gọi của X là 2

Ankan X có công thức cấu tạo như sau Tên gọi của X là 2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ankan X có công thức cấu tạo như sau :

Tên gọi của X là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào cách đọc tên ankan.


Đối với hiđrocacbon no mạch phân nhánh thì đọc tên theo quy tắc là


+ Chọn mạch cacbon dài nhất và chứa nhiều nhánh nhất làm mạch chính.


+ Đánh số thứ tự các nguyên tử cacbon mạch chính từ phía gần nhánh hơn.

Giải chi tiết:

 (CTCT của X)

Tên gọi của ankan X là 2,3-đimetylpentan.

Đáp án A

Ý kiến của bạn