Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ankan X phản ứng với clo tạo ra 2 dẫn xuất monoclo có t

Ankan X phản ứng với clo tạo ra 2 dẫn xuất monoclo có t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ankan X phản ứng với clo tạo ra 2 dẫn xuất monoclo có tỉ khối hơi so với H2 bằng 39,25. Tên gọi của X là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Gọi công thức phân tử của X là CnH2n+2 (n ≥ 1)


PTHH: CnH2n+2 + Cl2 → CnH2n+1Cl + HCl


⟹ Mdẫn xuất ⟹ n ⟹ CTPT và CTCT phù hợp của X.

Giải chi tiết:

Gọi công thức phân tử của Y là CnH2n+2 (n ≥ 1)

PTHH: CnH2n+2 + Cl2 → CnH2n+1Cl + HCl

⟹ Mdẫn xuất = 14n + 1 + 35,5

⟹ 14n + 36,5 = 78,5 ⟹ n = 3.

⟹ CTPT của Y là C5H12.

Y + Br2 (1 : 1) → 2 sản phẩm thế monobrom duy nhất.

CH3 – CH2 – CH3 (propan).

Đáp án B

Ý kiến của bạn