Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ankan X tác dụng với brom thu được dẫn xuất monobrom du

Ankan X tác dụng với brom thu được dẫn xuất monobrom du

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ankan X tác dụng với brom, thu được dẫn xuất monobrom duy nhất có tỉ khối hơi so với H2 bằng 75,5. Chất X là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Gọi công thức phân tử của Y là CnH2n+2 (n ≥ 1)


PTHH: CnH2n+2 + Br2 → CnH2n+1Br + HBr


⟹ Mdẫn xuất ⟹ n ⟹ CTPT và CTCT phù hợp của Y.

Giải chi tiết:

Gọi công thức phân tử của Y là CnH2n+2 (n ≥ 1)

PTHH: CnH2n+2 + Br2 → CnH2n+1Br + HBr

⟹ Mdẫn xuất = 14n + 1 + 80

⟹ 14n + 81 = 151 ⟹ n = 5.

⟹ CTPT của Y là C5H12.

Y + Br2 (1 : 1) → 1 sản phẩm thế monobrom duy nhất

 (2,2-đimetylpropan)

Đáp án B

Ý kiến của bạn