Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Anken là những hiđrocacbon không no mạch hở có công thứ

Anken là những hiđrocacbon không no mạch hở có công thứ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Anken là những hiđrocacbon không no, mạch hở, có công thức chung là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức công thức tổng quát về dãy đồng đẳng của anken.

Giải chi tiết:

Anken là những hiđrocacbon không no, mạch hở, có công thức chung là CnH2n (n ≥2).     

Đáp án A

Ý kiến của bạn