Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ankylbenzen X có thành phần phần trăm về khối lượng của

Ankylbenzen X có thành phần phần trăm về khối lượng của

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ankylbenzen X có thành phần phần trăm về khối lượng của cacbon là 90,57%. Số đồng phân của X là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Gọi công thức phân tử của X là CnH2n-6 (n ≥ 6).


(% {m_C} = dfrac{{12n}}{{14n - 6}}.100%  Rightarrow n)


⟹ CTPT của X ⟹ Các đồng phân của X.

Giải chi tiết:

Gọi công thức phân tử của X là CnH2n-6 (n ≥ 6).

(% {m_C} = dfrac{{12n}}{{14n - 6}}.100%  = 90,57%  Rightarrow n = 8)

⟹ CTPT của X là C8H10

Các đồng phân của X là

Chọn C.

Ý kiến của bạn