Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

anyone object the plan will be reconsidered If Should

anyone object the plan will be reconsidered If Should

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

______ anyone object, the plan will be reconsidered.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn