Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Áp lực là:

Áp lực là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Áp lực là:


Đáp án đúng: c

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:=>Đáp án C

Ý kiến của bạn