Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

At 10 pm last night my younger brother games online ha

At 10 pm last night my younger brother games online ha

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

At 10 p.m. last night, my younger brother _______ games online.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn