Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ba chất hữu cơ X Y Z 50 lt MX lt MY lt MZ đều có thành

Ba chất hữu cơ X Y Z 50 lt MX lt MY lt MZ đều có thành

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ba chất hữu cơ X, Y, Z (50 < MX < MY < MZ) đều có thành phần nguyên tố C, H, O, chứa các nhóm chức cơ bản trong chương trình phổ thông. Hỗn hợp T gồm X, Y, Z, trong đó nX = 4(nY + nZ). Đốt cháy hoàn toàn m gam T, thu được 13,2 gam CO2. Mặt khác m gam T phản ứng vừa đủ với 0,4 lít dung dịch KHCO3 0,1M. Cho m gam T phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 56,16 gam Ag. Phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp T là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Do 50 < M< MY < MZ ⟹ T không chứa HCHO, HCOOH


Ta thấy nC = nCOOH + nCHO ⟹ Các chất X, Y, Z không còn gốc hidrocacbon, chỉ được thạo thành từ CHO và COOH.


⟹ X: OHC-CHO (x mol), Y: OHC-COOH (y mol), Z: HOOC-COOH (z mol)


Lập hệ 3 phương trình để tìm x, y, z dựa vào:


+) Số mol CHO.


+) Số mol COOH.


+) nX = 4(nY + nZ) (theo đề bài)


Từ đó tính được phần trăm về khối lượng của X trong hỗn hợp.

Giải chi tiết:

Do 50 < M< MY < MZ ⟹ T không chứa HCHO, HCOOH

nC = nCO2 = 0,3 mol

nCHO = nAg/2 = 0,26 mol

nCOOH = nKHCO3 = 0,04 mol

Ta thấy nC = nCOOH + nCHO ⟹ Các chất X, Y, Z không còn gốc hidrocacbon, chỉ được thạo thành từ CHO và COOH.

⟹ X: OHC-CHO (x mol), Y: OHC-COOH (y mol), Z: HOOC-COOH (z mol)

+) nCHO = 2x + y = 0,26

+) nCOOH = y + 2z = 0,04

+) x = 4(y + z)

Giải hệ 3 phương trình trên ta thu được x = 0,12; y = 0,02; z = 0,01.

%mY = 0,12.58/(0,12.58 + 0,02.74 + 0,01.90) = 74,52%.

Chọn C.

Ý kiến của bạn