Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ba tế bào sinh dục có kiểu gen AaBb thực hiện quá trìn

Ba tế bào sinh dục có kiểu gen AaBb thực hiện quá trìn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ba tế bào sinh dục có kiểu gen AaBb thực hiện quá trình giảm phân hình thành giao tử. Biết không xảy ra đột biến, quá trình giảm phân diễn ra bình thường. Theo lý thuyết, trong trường hợp tỉ lệ giao tử dưới đây, có tối đa bao nhiêu trường hợp được tạo ra từ quá trình giảm phân của ba tế bào trên?

(1) 1:1. (2) 1:2:1; (3) 100%. (4) 3:1

(5) 3:3:1:1. (6)2:2:1:1.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Nếu là tế bào sinh dục cái: tạo 1 loại giao tử

Nếu là tế bào sinh dục đực:

Một tế bào giảm phân không có HVG sẽ tạo ra 2 loại kiểu gen.

Xét các trường hợp:

+ 3 tế bào tạo 2 loại giao tử

+ 3 tế bào tạo 4 loại giao tử.

Giải chi tiết:

Cơ thể có kiểu gen AaBb giảm phân tạo tối đa 4 loại giao tử: AB, Ab, aB, ab.

Nếu là tế bào sinh dục cái: tạo 1 loại giao tử → 3 tế bào có thể

+ Cùng tạo 1 loại giao tử (3)

+ Tạo 3 loại giao tử: 1:1:1.

+ Tạo 2 loại giao tử: 2:1

Nếu là tế bào sinh dục đực:

1 tế bào AaBb giảm phân tạo tối đa 2 loại giao tử theo 2 trường hợp:

+ TH1: AB và ab

+ TH2: Ab và aB.

3 tế bào giảm phân có các trường hợp

+ 3 tế bào giảm phân theo trường hợp 1 hoặc 2: → 2 loại giao tử với tỉ lệ 1:1.

+ 1 tế bào giảm phân theo TH1, 2 tế bào giảm phân theo TH2 hoặc ngược lại: 2:2:1:1

Vậy tỉ lệ (1),(3),(6) thỏa mãn.

Ý kiến của bạn