Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ba trung tâm kinh tế tài chính  lớn của thế giơi hình thành

Ba trung tâm kinh tế tài chính  lớn của thế giơi hình thành

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ba trung tâm kinh tế tài chính  lớn của thế giơi hình thành vào thâp niên 70 của thế ki XX là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn