Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ba vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất nước ta gồm:

Ba vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất nước ta gồm:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ba vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất nước ta gồm:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn