Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Bài 1: a) 3; b) x - y; bài 2: x = 1

Bài 1: a) 3; b) x - y; bài 2: x = 1

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(Điều kiện x  , thấy x = 2  thỏa mãn điều kiện)

Ý kiến của bạn