Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Bài học lớn nhất sau thất bại của An Dương Vương chống

Bài học lớn nhất sau thất bại của An Dương Vương chống

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Bài học lớn nhất sau thất bại của An Dương Vương chống quân xâm lược Triệu Đà là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Liên hệ, rút ra bài học.

Giải chi tiết:

Bài học lớn nhất sau thất bại của An Dương Vương chống quân xâm lược Triệu Đà là phải cảnh giác với quân thù.

Chọn A

Ý kiến của bạn