Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Bài học sâu sắc nhất mà anhchị “đọc được từ văn bản trê

Bài học sâu sắc nhất mà anhchị “đọc được từ văn bản trê

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Bài học sâu sắc nhất mà anh/chị “đọc” được từ văn bản trên? Hãy trình bày ngắn gọn ý nghĩa của bài học đó.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Phân tích, lý giải, tổng hợp.

Giải chi tiết:

Học sinh nêu bài học tâm đắc nhất với bản thân và nêu ý nghĩa. Bài học phải bám sát nội dung đoạn thơ, không xa rời với văn bản.

Gợi ý: Bài học về thái độ của mỗi cá nhân trước thách thức của cuộc sống.

Ý kiến của bạn