Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Bản chất của chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh là chính q

Bản chất của chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh là chính q

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Bản chất của chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào hình thức chính quyền và những chính sách mà chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh đã thực hiện (SGK Lịch sử 12, trang 93 – 94) để chỉ ra bản chất.

Giải chi tiết:

Bản chất của chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh là chính quyền của dân, do dân, vì dân. Bởi vì chính quyền này sau khi được thành lập ở một số địa phương thuộc Nghệ An và Hà Tĩnh đã thực hiện các chính sách tiến bộ về:

- Chính trị: quần chúng nhân dân được tự do hội họp, thành lập các đội tự vệ đỏ và toàn án.

- Kinh tế: chia ruộng đất cho dân cày, bãi bỏ thuế thân, thuế chợ, thuế đò, thuế muối; xóa nợ cho người nghèo,…

- Về văn hóa – xã hội: mở lớp dậy chữ Quốc ngữ, xóa bỏ các tệ nạn xã hội (cờ bạc, mê tín dị đoan,…)

Ý kiến của bạn