Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Bằng chứng nào chứng tỏ người Phùng Nguyên và Hoa Lộc b

Bằng chứng nào chứng tỏ người Phùng Nguyên và Hoa Lộc b

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Bằng chứng nào chứng tỏ người Phùng Nguyên và Hoa Lộc biết luyện kim?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Phân tích, chứng minh.

Giải chi tiết:

Bằng chứng chứng tỏ người Phùng Nguyên và Hoa Lộc biết luyện kim là: ở Phùng Nguyên, Hoa Lộc và các di chỉ khác ở cùng thời trên khắp nước ta, người ta đã phát hiện được nhiều cục xỉ đồng, dây đồng, dùi đồng.

Chọn: B

Ý kiến của bạn