Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Bảng nhiệt độ trung bình tại một số địa điểm Đơn vị 0CN

Bảng nhiệt độ trung bình tại một số địa điểm Đơn vị 0CN

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Bảng nhiệt độ trung bình tại một số địa điểm (Đơn vị: 0C)


Nhận xét nào sau đây diễn tả đúng sự thay đổi nhiệt độ trung bình năm từ Bắc vào Nam?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Nhận xét bảng số liệu.

Giải chi tiết:

Căn cứ vào bảng số liệu, nhiệt độ trung bình năm tăng dần từ Bắc vào Nam.

Chọn A.

Ý kiến của bạn