Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Bao mielin có bản chất là Protein Phospholipit glicolip

Bao mielin có bản chất là Protein Phospholipit glicolip

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Bao mielin có bản chất là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Bao mielin có bản chất là phospholipit.

Chọn B

Ý kiến của bạn