Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Because food can now be grown in cities the food at ex

Because food can now be grown in cities the food at ex

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Because food can now be grown in cities, __________.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn