Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

beginarraylu1 - u3 + u5 = 10u1 + u6 = 17endarray u1 =

beginarraylu1 - u3 + u5 = 10u1 + u6 = 17endarray u1 =

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(left{ begin{array}{l}{u_1} - {u_3} + {u_5} = 10\{u_1} + {u_6} = 17end{array} right.)


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(left{ begin{array}{l}{u_1} - {u_3} + {u_5} = 10\{u_1} + {u_6} = 17end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}{u_1} + d - {u_1} - 2d + {u_1} + 4d = 10\{u_1} + {u_1} + 5d = 17end{array} right.)

( Leftrightarrow left{ begin{array}{l}{u_1} + 3d = 10\2{u_1} + 5d = 17end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}{u_1} = 1\d = 3end{array} right.).

Ý kiến của bạn