Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Being to Manchester City their sons have got lost many

Being to Manchester City their sons have got lost many

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Being _____ to Manchester City, their sons have got lost many times since they moved there.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

Giải chi tiết:

A. useless + at sth: vô dụng, vô ích

B. unused + to sth: không quen với, có ít kinh nghiệm với

C. unfamiliar + with sb / with sth: không quen thuộc, không quen dùng

D. unacquainted + with sb/sth: không biết, không quen biết

Tạm dịch: Không quen với thành phố Manchester, các cậu con trai của họ đã bị lạc nhiều lần kể từ khi họ chuyển đến đó.

Chọn B.

Ý kiến của bạn